Organizaciona šema preduzeća

Za obavljanje zakonske djelatnosti DOO ˝Vodovod i kanalizacija˝- Bar uspostavilo je adekvatnu organizacionu šemu koju, u osnovi, čine tri sektora:

  •  Tehnički sektor

  •  Komercijalni sektor

  • Finansijski sektor

 
Svaki sektor ima niže organizaciono ustrojstvo u vidu poslovnih jedinica, pogona, radnih jedinica, službi i odjeljenja. U tom smislu svaka organizaciona jedininica ima jasno
definisana zaduženja u održavanju i upravljanju vodovodnog i kanalizacionog sistema Bara.

U DOO "Vodovod i kanalizacija" Bar je na 31.12.2019.godine bilo zaposleno 168  radnika na neodređeno vrijeme.

Organizaciona šema preduzeća

 

 

.