Sektor za opšte i komercijalne poslove

U Sektoru za  opšte komercijalne poslove obrazuju se sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

  • Služba administracije
  • Služba nabavke
  • Unutrašnja služba zaštite

 

 

Sektor za pravne i komercijalne poslove obavlja poslove koji se odnose na:

- izradu normativnih i drugih pravnih akata društva;

- stručne i administrativno – tehničke poslove društva, organa upravljanja i izvršnog direktora;

- stručne i druge poslove u vezi disciplinske i materijalne odgovornosti zaposlenih;

- rad i radne odnose  zaposlenih;

- prijem i otpremu pošte;

- održavanje higijene u poslovnim prostorijama preduzeća;

- kafe kuhinju;

- vođenje potrebnih evidencija o radu;

- izradu izvještaja i planova i programa rada;

- nabavku osnovnih sredstava, inventara, osnovnog i pomoćnog materijala;

- dopremu robe i njeno zaprimanje u magacinu preduzeća;

- knjigovodstveno praćenje svih promjena u magacinu;

- blagovremeno i uredno dostavljanje knjigovodstvenih dokumenata (prijemnica i izdatnica) knjigovodstvu;

- vođenje potrebnih evidencija o radu;

- izradu izvještaja i planova i programa rada;

- saradnju sa službenikom za javne nabavke i na njegov zahtjev pružanje pomoći u vršenju poslova iz djelokruga njegovog rada;

- zaštitu imovine i objekata društva od uništavanja, oštećenja i krađe, kao i na zaštitu zaposlenih od svakog oblika ugrožavanja njihove bezbjednosti u skladu sa Zakonom o zaštiti lica i imovine i propisima donijetim na osnovu tog zakona;

- druge srodne poslove po nalogu direktora sektora i izvršnog direktora.