Organizaciona šema društva

Za obavljanje zakonske djelatnosti DOO ˝Vodovod i kanalizacija˝- Bar uspostavilo je adekvatnu organizacionu šemu koju, u osnovi, čine tri sektora:

  • Tehnički sektor
  • Sektor za ekonomsko - finansijske poslove
  • Sektor za opšte, pravne  i komercijalne poslove.

 

Svaki sektor ima niže organizaciono ustrojstvo u vidu poslovnih jedinica, pogona, radnih jedinica, službi i odjeljenja. U tom smislu svaka organizaciona jedinica ima jasno
definisana zaduženja u održavanju i upravljanju vodovodnog i kanalizacionog sistema Bara.

 

 

                      Organizaciona šema preduzeća

 

 

.