Sektor za ekonomsko - finansijske poslove

U Sektoru za ekonomsko - finansijske poslove obrazuju se sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:     

SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE      

  • Služba za očitavanje, naplatu i kontrolu
  • Služba za obračun i fakturisanje
  •  Služba za prinudnu naplatu

- Odjeljenje za isključenja

 

SEKTOR ZA FINANSIJSKE POSLOVE 

  •  Služba za finansijsko - računovodstvene poslove

- Odjeljenje za finansijske poslove i knjigovodstvo

- Odjeljenje za plan, analizu i statistiku

 

SLUŽBA ZA RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIONOG SISTEMA

 

 

 

Sektor za ekonomsko - finansijske poslove obavlja poslove koji se odnose na:

- ažurno očitavanje vodomjera i blagovremenu izradu računa za isporučenu vodu;

- blagovremenu dostavu računa korisnicima usluga;

- naplatu računa za isporučenu vodu;

- prinudnu naplatu računa za isporučenu vodu (dostavljanjem opomena i podnošenjem prijedloga za izvršenje  i drugih pravnih sredstava);

- privremeno uskraćivanje isporuke vode korisnicima zbog neplaćanja usluga u propisanim rokovima na vodomjerima do 50 mm;

- razmatranje i rješavanje zahtjeva za reklamacije;

- evidentiranje bespravnih priključaka na javni vodovod;

- kontrolu tehničke ispravnosti spremišta, vodomjera i plombi;

- vođenje svih potrebnih evidencija u radu;

- izradu izvještaja o radu, planova i programa rada;

- prijem i kontrolu materijalno - finansijske dokumentacije, likvidaciju ispravne dokumentacije i blagajničkog poslovanja;

- obračun zarada i drugih primanja zaposlenih i članova Odbora direktora;

- pripremu i dostavljanje nadležnim organima svih obrazaca za zaposlene u društvu na mjesečnom i godišnjem nivou;

- vođenje knjige naloga za službena putovanja;

- pripremu kompenzacionih naloga i izlaznih faktura za usluge;

- pripremu izvještaja o finansijskim obavezama društva;

- praćenje toka gotovog novca;

- vođenje knjige kreditnog zaduženja zaposlenih;

- arhiviranje i čuvanje materijalno – finansijske dokumentacije;

- knjigovodstveno evidentiranje svih poslovnih promjena u analitičkom i finansijskom knjigovodstvu;

- usklađivanje stvarnog i knjigovodstvenog stanja po utvrđenom popisu;

- ispostavljanje izvoda otvorenih stavki o dobavljačima i kupcima na kraju svake godine;

- izradu periodičnih i završnog obračuna društva;

- pripremu i sistematizaciju statističkih podataka;

- izradu finansijskih analiza poslovanja;

- knjigovodstveno praćenje svih promjena u magacinu;

- blagovremeno i uredno dostavljanje knjigovodstvenih dokumenata  (prijemnica i izdatnica) knjigovodstvu;

- izradu normativnih i drugih pravnih akata društva;

- organizaciju rada cjelokupnog informacionog sistema;

- planiranje organizovanje i sprovođenje instalacija i potpunu raspoloživost svih servisnih uređaja;

- održavanje tehničke ispravnosti opreme i mreže, uočavanje nedostatka u njenom kvalitetu, izvještavanje o tome i predlaganje poboljšanja i promjena;

- staranje za instalaciju i potpunu raspoloživost svih radnih stanica i prateće korisničke opreme;

- sprovođenje administracije korisnika cjelokupnog IT sistema i dodjeljivanje prava pristupa korisnika aplikacijama;

- staranje o pouzdanom radu i raspoloživosti sistema za pohranu podataka i sistema za arhiviranje;

- analiziranju uvođenja i integraciju novih aplikativnih rješenja s postojećim IT sistemom;

- utvrđivanje nedostatka u radu pojedinih aplikacija i predlaganje poboljšanja i promjena;

- vršenja nadzora svih komponenti mreže i komunikacija;

- obavljanje izbora hardvera i softvera;

- kontaktiranje sa partnerima u području djelovanja aplikativne podrške, kao i sa dobavljačima roba i usluga i izvođačima radova na informacionom sistemu;

- iniciranje uvođenja novih proizvoda i usluga u skladu sa IT mogućnostima;

- pripremu mjesečnih računa za štampu;

- slanje računa na e-mail za korisnike koji su zahtjevali takvu dostavu računa;

- redovno ažuriranje web sajta društva sa novim obavještenjima dobijenim od ostalih sektora značajnim za korisnike;

- redovno ažuriranje korisničkog portala web sajta društva podacima o stanjima na vodomjerima,  finansijskim zaduženjima i uplatama za sve korisnike;

- ažuriranje naloga na društvenim mrežama – facebook i instagram informacijama  dobijenim od ostalih sektora o prekidima u vodosnabdijevanju, radovima na sistemu, kvalitetu vode itd.;

- objavljivanje vijesti, obavještenja i svih novosti vezanih za korisnike;

- pripremi raznih izvještaja i tabelarnih pregleda o poslovanju društva;

- druge srodne poslove po posebnoj odluci izvršnog direktora.